Publicat de: damianion | Iunie 13, 2017

RELAȚIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU, partea a III-a

RELAȚIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU

partea a III-a

MÂNTUIREA – NAŞTEREA DIN NOU (NAŞTEREA DIN DUMNEZEU) –

INTRAREA ÎN RELAŢIE PERSOANALĂ CU DUMNEZEU

  • ÎNVĂŢĂTURA DOMNULUI ISUS DESPRE NAŞTEREA DIN NOU

Ioan 3:3 – “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3:5 – “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” Ce este apa? Isus Însuşi este Apa: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea” (Ioan 7:37). Naşterea din nou (anothen = din nou şi de sus) este naşterea de sus. Este naştere din Isus şi din Duhul Sfânt. Dovada că este naştere din Isus o avem în Ioan 1:11-13 “A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit … le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu … născuţi din Dumnezeu.” De aici se vede că naşterea din nou, de sus, din Dumnezeu, se produce când cineva Îl primeşte pe Domnul Isus.

  • ÎNVĂŢĂTURA APOSTOLULUI PAVEL DESPRE NAŞTEREA DIN NOU

1 Corinteni 6:17 şi 19 – “Cine se lipeşte de Domnul este un singur Duh cu EL… Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?” Când te dăruieşti Domnului, Duhul Sfânt se uneşte cu Duhul tău. Aceasta este

naşterea din Dumnezeu! Tit 3:5-6 – “El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru.”

  • ÎNVĂŢĂTURA APOSTOLULUI PETRU DESPRE NAŞTEREA DIN NOU

1 Petru 1:3 – “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care… ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Cristos din morţi…” Dumnezeu ne-a plantat în Cristos: Galateni 2:20 – „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu (am murit împreună cu Cristos), ci Hristos trăieşte în mine (am fost înviaţi împreună cu Cristos). Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”. Învierea împreună cu Cristos = naştere din nou Învierea lui Cristos s-a făcut prin Duhul Sfânt (Romani 1:4), naşterea noastră din nou s-a făcut de asemenea prin Dzhul Sfânt (Ioan 3:6). 1 Petru 1:23 “fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu…” Predicarea de către cineva a Cuvântului şi auzirea şi primirea de către noi a Cuvântului a fost instrumentul naşterii noastre din nou. 1 Petru 2:2-3 – Când am primit Cuvântul vestit nouă prin Evanghelie (1:25) am fost născuţi din nou şi acum “ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, ca prin el să creşteţi spre mântuire.” 2 Petru 1:4 – Dumnezeu “ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi ai firii dumnezeieşti…”

  • ÎNVĂŢĂTURA APOSTOLULUI IOAN DESPRE NAŞTEREA DIN NOU

1 Ioan 3:9-10 – “Ori cine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu! Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului: Oricine nu trăieşte în dreptate nu este de la Dumnezeu.” Naşterea din Dumnezeu înseamnă că s-a plantat în noi “sămânţa lui Dumnezeu”. Această sămânţă a lui Dumnezeu, care este acum în noi, ne face să nu mai păcătuim şi ne face să nu mai putem păcătui.

MÂNTUIREA – SCOPUL ACESTEIA

  • ÎNŢELEGEREA GREŞITĂ A MÂNTUIRII

Mântuirea nu este un moment, prin care capăt mântuirea ca pe un bun care se pune în buzunar. Mântuirea este un proces, prin care ajung la ea. Domnul Isus: “Cine va persevera până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13).

  • ÎNŢELEGEREA CORECTĂ A MÂNTUIRII

Cum “vom fi mântuiţi prin viaţa Lui”? “Ne-am făcut una cu El” (Rom.6:5) …”pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea păcatului, aşa încât să nu mai fim robi ai păcatului” (Rom.6:6) şi “păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor”.

  • SCOPUL MÂNTUIRII

“Să vă faceţi mădularele voastre roabe ale dreptăţii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră” (Rom.6:19) “Odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică” (Rom.6:22)

Scopul final al mântuirii este “intrarea în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos” (2 Petru 1:11). Acolo va intra numai “cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” (Mat.7:21). Şi “voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră” (1 Tes. 4:3) Iată de ce ni se dă porunca generală: “Urmăriţi… sfinţirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 12:14). Planul lui Dumnezeu din veşnicie este ca cei mântuiţi să fie făcuţi “asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi” (Rom.8:28-29) Scopul final al mântuirii este intrarea în Împărăţia cerurilor. ACOLO NU POŢI INTRA FĂRĂ SFINŢENIE!! Deci, mântuirea nu se opreşte la iertarea de păcate. Dacă mântuirea nu ne duce la sfinţenia vieţii, este o mântuire falsă – “Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cu cutremur” (Filipeni 2:12)

  • SĂMÂNŢA LUI DUMNEZEU (FIREA DUMNEZEIASCĂ) ŞI PĂCATUL

Alergia la păcat. Alergia este o schimbare de structură lăuntrică. Ea produce repulsie faţă de anumite substanţe: nu le mai pot mânca. Sau, le pot mânca, dar vai de mine! Tot aşa, sămânţa din Dumnezeu (firea dumnezeiască) aduce cu sine repulsia faţă de păcat. Păcatul produce plăcere: Evrei 11:25 “Plăcerile de-o clipă ale păcatului.” Pentru cel credincios, păcatul produce sentimentul de pângărire, care distruge plăcerea!

  • SĂMÂNŢA LUI DUMNEZEU (FIREA DUMNEZEIASCĂ) ŞI SFINŢIREA

Pentru că sunt născut din Dumnezeu, îmi plac lucrurile lui Dumnezeu (sfinţenia). Pentru că am fire dumnezeiască, această fire doreşte numai ceea ce este dumnezeiesc!

  • VERIFICAŢI DACĂ DOMNUL ISUS LOCUIEŞTE ÎN VOI

Porunca verificării în 2 Cor.13:5 “Pe voi înşivă încercaţi-vă (testaţi-vă) dacă sunteţi în credinţă! Pe voi înşivă cercaţi-vă! Nu recunoaşteţi voi că Isus Cristos este în voi?” De ce această verificare? 2 Cor 12:20-21 Când voi veni la voi, “mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bîrfeli, îngâmfări, tulburări…” Este vorba de “cei ce au păcătuit mai înainte şi care nu s-au pocăit de necurăţia, curvia şi spurcăciunile pe care le-au făcut.” 1 Cor. 6:9-11, Pavel le scrisese că cine mai practică aceste “spurcăciuni” “nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Acum le scrie că cine nu s-a pocăit de aceste păcate, adică le mai practică, trebuie să tragă concluzia că Isus Cristos nu locuieşte în el.

Va urma.

Laurențiu Stoian

Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: