Publicat de: damianion | februarie 26, 2011

CHEMAREA LUI DUMNEZEU, Hugo Bouter

CHEMAREA LUI DUMNEZEU

Hugo Bouter

Chemarea la gloria lui Dumnezeu

Inţelegem că această hotărare mai dinainte a fost necesară şi pentru faptul că locul omului firesc este pe pămant.”Cerurile sunt cerurile Domnului, dar pămantul L-a dat fiilor oamenilor.” Psalmul 116,16.

Acum insă un Om a fost mutat in cer, in gloria lui Dumnezeu pentrucă El L-a glorificat pe Dumnezeu pe pămant (Ioan 13.31,32; 17.4,5; Faptele Apostolilor 7.25,26). Dar acest Om, Omul Isus Hristos, nu este singur acolo, El are fraţi, El are comoştenitori. El este unit cu o mulţime de fii şi in mijlocul lor el este Intaiul născut. Aceasta inseamnă că El are intre ei primul loc, El este unit cu ei, dar strălucind cu totul  in faţa lor.

Aceasta este intenţia lui Dumnezeu. El ne acordă binecuvantarea infierii. El doreşte să ne facă asemenea chipului Fiului Său iubit şi să ne mute cu El in aceeaşi glorie cerească.

Dumnezeu ne-a adus in această poziţie cu totul nouă, care depăşeşte cu mult binecuvantările lui Adam din grădina Eden. De acum avem favoarea să ne adresăm lui Dumnezeu cu „Ava,Tată „(Romani 8,15;Galateni 4,6). Această relaţie cu Tatăl este o roadă a lucrării de răscumpărare a Fiului, Cel care inviat, ne numeşte fraţii Săi (Psalmul 22.22;Ioan 20.17). Noi vom fi totuşi desăvarşit asemănători Chipului Fiului lui Dumnezeu, abia atunci cand El va apare ca Mantuitor al nostru, pentru a transforma trupul nostru smerit in aceeaşi formă a trupului Său de glorie (Filipeni 3.20,21). De aceea filiaţia noastră este in prezent incă obiectul unei speranţe vii. Aşteptăm plini de dor desăvarşirea filiaţiei noastre, mantuirea trupului nostru (Romani 8.23).

Aşadar ultimul ţel al hotărarii mai dinainte cu privire la noi este gloria viitoare, deşi Domnul Hristos a intrat deja acolo şi noi suntem mutaţi deja in El acolo. Totuşi gloria este ultimul pas in planul de salvare, aşa cum ni se arată in Romani 8. Acest gand este confirmat in Efeseni 1, unde hotărarea mai dinainte esre amintită nu numai ca fundament al infierii noastre, ci şi ca fundament al gloriei viitoare, pe care noi o vom moştenii. Noi suntem atat fii, cat şi moştenitori. In Domnul Hristos, noi am dobandit ” o moştenire”, noi cei care suntem hotăraţi mai dinainte după decizia Aceluia care face toul după sfatul Voiei Sale (Efeseni 1.1). Ce poziţie avem ca rezultat al acestei hotărari divine emisă mai dinainte!

In gloria cerească vom fi inconjuraţi de Tatăl şi Fiul pentru eternitate ca fii ai Tatălui şi ca fraţi ai Domnului Isus.

In afară de aceasta vom fi de faţă la apariţia văzută a gloriei lui Dumnezeu, cand Domnul Hristos va păşi in domnia Lui de o mie de ani ca Domn peste toate lucrurile.

Chemarea in lumina Lui minunată   

Ajungem acum la mijloacele şi căile pentru intrarea in aceste binecuvantări, la schimbul ce trebuia să fie realizat acum, pentruca noi să fim capabili să intrăm in aceste privilegii.

Pentruca noi să fim inălţaţi in poziţia de fii şi moştenitori, a trebuit să se desfăşoare multe evenimente. Intenţia lui Dumnezeu era să ne binecuvinteze, dar starea noastră căzută Il impiedica să facă aceasta. Noi ajunsesem pe căi rătăcite, eram departe de Dumnezeu. Eram fără Hristos in lume, nu aveam nici o speranţă şi eram fără Dumnezeu in lume (Efeseni 2.12). Noi eram toţi ca nişte oi care ajunseseră departe de cale şi Dumnezeu a trebuit să ne cheme inapoi. Dumnezeu a trebuit să ne cheme la El, căci El voia să implinească planul Său. A trebuit ca noi să fim aduşi la Dumnezeu (1 Petru 3.18). acesta este nucleul chemării. Dumnezeu ne-a chemat din intuneric la lumina Sa minunată (1 Petru 2.9). El ne-a chemat din intunericul spiritual şi moral in care umblam din fire, pentru a ne duce in prezenţa luminii Sale.

Tatăl care ne-a invrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor in lumină, care ne-a eliberat din stăpanirea intunericului … ( Coloseni 1.12,13 ). Această chemare este şi dăruitoare de viaţă. Nu numai că am fost chemaţi din intuneric in lumuina Sa minunată, ci şi de la moarte la viaţă. Aşa cum Lazăr a fost chemat din mormant, noi am fost treziţi din somnul morţii spirituale in care ne aflam. Minunea chemării constă in faptul că cei morţi aud glasul Fiului lui Dumnezeu şi sunt aduşi la viaţă ( Ioan 5.24,25 ). Partea la care suntem chemaţi este viaţa eternă ( 1Timotei 6.12 ).

In Biblie putem găsi mai multe despre aceste lucruri. Inainte eram sclavi ai păcatului, dar acum am fost chemaţi la libertatea creştină ( Galateni5.13 ). Eram nemantuiţi ( 2 Timotei 3.2 ), acum insă, suntem numiţi sfinţi ( Romani 1.7 ; 1 Corinteni 1.2 ).

Trăiam in necurăţie, dar Dumnezeu ne-a chemat in sfinţenie ( 1 Tesalonicieni 4.7 ). Noi trăiam in vrăjmăşie cu  Dumnezeu şi cu oamenii, dar acum am fost chemaţi la pacea lui Hristos intr-un trup  ( Coloseni 1-9). Nu aveam nici o părtăşie cu Hristos, dar am fost chemaţi la părtăşia cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos Domnul nostru. ( 1 Corinteni1.9 ). Nu puteam ajunge la gloria lui Dumnezeu ( Romani 3.23 ), acum insă Dumnezeu, ne cheamă in propria Sa Impărăţie şi propria Sa Glorie (1Tesalonicieni 2.12 ). Dumnezeu este Dumnezeul oricărui har, care ne-a chemat la gloria Sa eternă in Hristos Isus ( 1 Petru 5.10 ).

In general spus, aspectul pozitiv al chemării este cel mai important: Aşadar nu starea din care am fost chemaţi, ci binecuvantarea la care suntem chemaţi. Următoarele locuri din Scriptură ne arată acest lucru. Suntem chemaţi să primim promisiunea Duhului (Faptele Apostolilor 2.39), să caştigăm premiul alergării (Filipeni 3.14), să obţinem gloria Domnului nostru Isus Hristos (2 Tesalonicieni 2.14), să primim moştenirea eternă (Evrei 9.15), să moştenim binecuvantări (1 Petru 3.9). Chemarea lui Dumnezeu ne invredniceşte să primim binecuvantările pe care El le-a pregătit pentru noi inainte de timpurile eterne. Chemarea are loc intr-un anume punct al timpului, in timp ce preştiinţa lui Dumnezeu este eternă. Scopul chemării este de a implini intenţia Sa eternă. „… după planul veacurilor pe care L-a făcut in Hristos Isus, Domnul nostru …” (Efeseni 3.11).”El ne-a mantuit şi ne-a chemat cu o chemare sfantă nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului Său plan şi harului care ne-a fost dat in Hristos Isus mai inainte de timpurile veacurilor, …” (2 Timotei 1.9). Romani 8 ne spune de asemenea că suntem chemaţi după intenţia Sa. Aşadar chemarea noastră este necesară pentru a indeplini hotărarea mai dinainte a lui Dumnezeu. (Romani 8.28,30). Ea este o parte de legătură indispensabilă intre intenţia eternă a lui Dumnezeu şi gloria eternă la care El ne-a hotărat mai dinainte. Nimeni nu este indreptăţit la binecuvantările cereşti pe care Dumnezeu le-a dăruit in Domnul Isus Hristos, dacă nu este chemat de Dumnezeu să le moştenească.

CHEMAŢI LA BINECUVANTĂRI CEREŞTI

Această chemare este o necesitate independentă de căderea omului căci ea include moştenirea binecuvantărilor cereşti, care depăşeşte cu mult binecuvantările pe care le-a avut Adam in grădina Eden. Este chemarea lui Dumnezeu „sus”, chemarea cerească (Filipeni 3.14; Evrei 3.1). Adam era nevinovat şi el a avut paradisul pe pămant dar el nu a fost chemat să intre in prezenţa lui Dumnezeu in cer. Chemarea lui a fost in legătură cu pămantul, el nu a fost făcut potrivit pentru cer. Primul om nu a purtat caracteristicile noii creaţii, dreptatea şi sfinţenia adevărată, care duc la o separare completă de tot ceea ce conduce la rău (Efeseni 4.24). Adam a fost o creatură, care purta chipul lui Dumnezeu, dar el nu a fugit de stricăciunea care vine in lume prin pofte. El nu a fost creştin, nu a fost un părtaş al naturii dumnezeieşti, care refuză răul şi il respinge (2 Petru 1.4). Deşi el  a purtat aici pe pămant chipul lui Dumnezeu, nu a fost capabil să intre in gloria cerească şi să fie in cer in acelaşi chip al Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru este in exclusivitate roada unei „aşa de mari mantuiri” (Evrei 2.3). Ea ne-a adus mai multă binecuvantare decat aceea pe care Adam a pierdut-o atunci cand a căzut. De aceea această chemare şi este in legătură cu puterea salvatoare şi innoitoare care era necesară pentru a ne face potriviţi acestei poziţii cereşti. Chemarea nu este fără alegere, ea este vie şi plină de putere. Glasul lui Dumnezeu este dătător de viaţă şi aduce starea de nou născut. Noul Testament vorbeşte aproape totdeauna in acest fel şi in acest mod despre chemare şi aceasta cuprinde atat chemarea prin Evanghelie cat şi acţiunea lui Dumnezeu in inimile noastre, prin care noi ascultăm chemarea lui Dumnezeu şi credem Cuvantul Său. Aceste două elemente aparţin unul altuia. Chemarea noastră este chemarea lui Dumnezeu care rezultă din hotărarea Sa plină de har pe care a avut-o mai dinainte.(Romani 8.28-30; 2 Tesalonicieni 3.13,14; 2 Timotei 1.9; 2 Petru 1.9).

O excepţie cunoscută de la această regulă este pilda sărbătorii de nuntă din Matei 22, unde este accentuat caracterul exterior al chemării. Chemarea nu este acolo in legătură cu o hotărare mai dinainte, ci acolo este mai mult in contradicţie cu ea.(„căci mulţi sunt chemaţi dar puţini sunt aleşi”).

Aşadar inainte de orice, chemarea lui Dumnezeu este lucrarea sa proprie. Dumnezeu este cel care ne cheamă, aceasta este amintit de circa 15 ori in Noul Testament. Este chemarea Sa (Efeseni 1.18). Dar glasul său ajunge la noi prin Fiul Său. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Cuvantul, care era la Dumnezeu (Ioan 1.1).

Acesta este un al doilea aspect al chemării. Este chemarea lui Dumnezeu in Hristos Isus.(Filipeni 3.14). Noi suntem chemaţi in Domnul şi in Harul lui Hristos (1 Corinteni 7.22; Galateni 1.6). Hristos venise să chenme păcătoşi la pocăinţă (Luca 5.32).

Un al treilea aspect al chemării este mijlocul prin care Dumnezeu face să ii fie auzit glasul. Dumnezeu ne cheamă prin Evanghelie (2 Tesaloniceni 2.14), care este predicată avand ca temelie lucrarea desăvarşită a Fiului Său.


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: